NIE-WAŻNA ODPOWIEDŹ GDDKiA

GDDKiA oddział Olsztyn udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej obwodnicy Szczytna. ‼️Pismo podpisał Dyrektor Mirosław Nicewicz (ten sam, który w trakcie spotkań dużo opowiadał o wpływie społeczeństwa na wybór wariantu).
🔥⚡️Po przeczytaniu odpowiedzi koniecznie proszę przeczytać moje podsumowanie 🔥⚡️
Odp. 1️⃣ zamieszczona jest na wstępie pisma, odp. 2️⃣ na końcu pisma – świadome wprowadzanie w błąd czy przypadkowa skucha⁉️
🆕1️⃣W odpowiedzi na pismo z 20.04.2022r. (wpłynęło do Oddziału GDDKiA w Olsztynie 29.04.2022r.) zawierające szereg szczegółowych pytań dotyczących rozwiązań technicznych obwodnicy Szczytna informuję, że na obecnym etapie prac studialnych celem analiz jest wybór optymalnego pod względem
technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym przebiegu obwodnicy. Analizowane są aspekty umożliwiające rzetelną ocenę i porównanie wariantów. Szczegółowe rozwiązania techniczne dla wariantu wybranego do realizacji będą projektowane na kolejnych etapach prac projektowych. Część z pytań, ze względu na wstępny etap analiz, musi poczekać na satysfakcjonującą Państwa odpowiedź, do czasu wykonania drugiego etapu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego, którego celem jest wykonanie szczegółowych projektów wszystkich elementów obwodnicy w wariancie, dla którego uzyskamy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU).
🆕2️⃣Na podstawie opracowywanego obecnie STEŚ-R Etap I, którego zawartość uregulowana jest przepisami prawa i Zarządzeniem nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz na podstawie opracowywanego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raportu oceny oddziaływania na środowisko, zostaną przeprowadzone analizy wystarczające do podjęcia przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad decyzji o wyborze optymalnego wariantu budowy obwodnicy Szczytna.
📢
MOJE PODSUMOWANIE :
✅Tak jak wcześniej pisałem, KIP musi zawierać dane o planowanej inwestycji – czyli odp.2️⃣ jest prawdziwa
✅Jeśli Komisja Ocen może już podjąć decyzję to znaczy, że odp 1️⃣ jest fałszem
✅Jeśli nad kształtem obwodnicy będą myśleć po uzyskaniu DŚ – to udział społeczeństwa jest wirtualny.
✅Czy można przedstawić faktyczne koszty nie znając rozwiązań technicznych ? – nie📢 a to oznacza, że Komisja Oceny zaopiniuje coś czego niemaℹ️
Czytaj również