KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

Jednym zdaniem 😁
KIP jest szczegółowym opisem wszystkich elementów dotyczących inwestycji, które po przeprowadzeniu procedury środowiskowej staną się treścią DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ (DŚ).
Żeby nie było tak łatwo,, ciężka urzędnicza praca” ⚒ stworzyła definicję KIP
Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy go dołączyć do wniosku składanego we właściwym urzędzie gminy lub miasta do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prawda, że łatwe do zapamiętania 😁😁
Ważne żeby zapamiętać, ‼️że KIP jest przedsionkiem do Decyzji Środowiskowej a zadaniem decyzji środowiskowej jest ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu mogło pogorszyć stan otoczenia. Inaczej mówiąc, określone w niej są warunki środowiskowe, przy spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może być realizowane.
ZAWARTOŚĆ KIP
Poniżej przedstawiam informacje, które w szczególności musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
• rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – rodzaj przedsięwzięcia należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skala przedsięwzięcia powinna uwzględniać podstawowe parametry techniczne, wielkość produkcji i zużycie surowców, usytuowanie określić np. względem istniejącej zabudowy,
• powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną – gabaryty planowanych obiektów budowlanych, opisanie szaty roślinnej w granicach nieruchomości,
• rodzaj technologii – szczegółowy opis technologii (np. każdy etap procesu produkcyjnego),
• ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – opisanie możliwych alternatywnych wariantów przedsięwzięcia i wskazanie, który będzie najlepszy ze względu na ochronę środowiska,
• przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – bilans zużycia podstawowych materiałów niezbędnych do produkcji, wody, surowców, paliw, energii w fazie eksploatacji,
• rozwiązania chroniące środowisko – wskazanie działań, rozwiązań technicznych lub technologicznych, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
• rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – ilość i rodzaj emitowanych substancji do powietrza, wytwarzanych odpadów, źródeł hałasu, ścieków produkcyjnych i bytowych, wód opadowych i roztopowych na etapie eksploatacji,
• możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – należy wskazać, czy możliwe jest oddziaływanie przedsięwzięcia poza granice kraju,
• obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – wskazanie i opisanie obszarów podlegających ochronie (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000 itp.) oraz korytarzy ekologicznych, jeżeli znajdują się takie w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
• wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – jeśli dotyczy,
• przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem – opis innych podmiotów i rodzaju prowadzonej działalności, opis oddziaływań, które mogą się kumulować z planowanym przedsięwzięciem,
• ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – informacja m.in. czy zakład będzie się kwalifikował do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
• przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko – opisane wyżej,
• prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
Odnoszę wrażenie, że jest to skomplikowane dlatego wróćcie do pierwszego zdania ✒️✒️.
Jeszcze jedna ważna informacja ☎️📷📹🎥 – społeczeństwo ma prawo do informacji ❗️📣
Art. 8.Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Stan prawny aktualny na dzień: 12.06.2022
Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów – działalności orzeczniczej.
2.
Władze publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie.
Czytaj również