KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CZ.II

Poprzedni artykuł – z obowiązku informacyjnego bardzo rozbudowany ze względu na prawne opisy KIP – kto przeczytał całość ?? 😁😁. Tym razem będzie bardziej zrozumiałe 🤞– przejdziemy poszczególne zapisy z komentarzem:
Informacje obowiązkowe w KIP :
Zakres KIP określił ustawodawca w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia wypełniona powinna zawierać takie informacje jak:
1️⃣ Rodzaj, cechy, skalę oraz położenie inwestycji:
🔅Należy wskazać rodzaj przedsięwzięcia (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)) i najważniejsze parametry techniczne (m.in. wymiary, średnice, moc czy zdolność produkcyjną). 🔅dokładane usytuowanie (podaje się numery działek oraz obrębu) oraz położenie względem istniejącej infrastruktury.‼️tu trzeba być czujnym bowiem nr obrębu i nr działek sugerują wybrany wariant. (w KIP nie otrzymamy trasy – lecz numery działek zasugerują obszar w którym obwodnica będzie się znajdowała).
🔅skalę inwestycji
🔅wykorzystanie zasobów naturalnych (gleby, wody)
🔅planowany termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
2️⃣ Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego, a także dotychczasowy sposób ich wykorzystywania oraz pokrycie roślinnością nieruchomości:
🔅Dane muszą zawierać informacje na temat powierzchni nieruchomości, powierzchnię zabudowy dla planowanych obiektów budowlanych oraz ich gabaryty wraz z uwzględnieniem udziału procentowego powierzchni działki, która zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej.
🔅opisanie roślinności wokół nieruchomości oraz wskazanie czy planowana jest np. wycinka drzew – ‼️w tym miejscu już otrzymujemy podpowiedź jaką ? 🤔 – jeśli nie będzie wycinki drzew i wokół nie będą wskazane drzewa (Buki) to z pewnością nie jest to Wariant 3 (raczej 1,4).
3️⃣Rodzaj technologii – w tym punkcie Projektant opisze technologię, która zostanie zastosowana w ramach inwestycji – typowo techniczny punkt odzwierciedlający późniejsze roboty budowlane.
Żeby nie zanudzać i pisać zrozumiale kolejny post = kolejny punkt KIP czyli :
4️⃣ewentualne warianty przedsięwzięcia (ten punkt potrzebuje szerszego omówienia dlatego będzie później).
Z lektury 3 punktów będzie widać wyraźnie dużo przesłanek mówiących w którą stronę zmierza inwestor. Nie jest prawdą co wielokrotnie powtarzali ludzie z GDDKiA, że do oceny wariantu potrzebują Decyzji Środowiskowej 🚧🚦, wręcz przeciwnie Decyzja Środowiskowa będzie ukoronowaniem ich myśli. Dlatego od pierwszego dnia wpłynięcia wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej – wszyscy zainteresowani odpowiednim wariantem muszą być czujni.
Czytaj również