adamwardecki.pl

Adam Wardęcki

Kandydat na Radnego do Rady Powiatu Szczycieńskiego

lista nr 4 poz. nr 6

KILKA SŁÓW O MNIE

lat: 49
wykształcenie : wyższe zawód: projektant
doświadczenie zawodowe:

 • 28 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze inwestycji budowlanych, mieszkaniowych, oświatowych, infrastrukturalnych.
 • 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych inwestycyjnych

MOJE PRIORYTETY

 • prowadzenie stałych konsultacji z mieszkańcami w szczególności gminy Szczytno w zakresie planowanych inwestycji, promowanie rozwiązań zgodnych ze stanowiskiem mieszkańców
 • regularne spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy Szczytno – informacje o inwestycjach
 • stałe bieżące konsultacje w obszarze planowanych działań w zakresie potrzeb priorytetowych w każdym sołectwie gminy Szczytno
 • składanie informacji o podjętych działaniach
 • skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na ważne inwestycje odpowiadające potrzebom mieszkańców

PROGRAM WYBORCZY

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

 • Działania na rzecz dokończenia I etapu projektowania obwodnicy Szczytna
 • Poprawa stanu dróg powiatowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych
 • Poprawa stanu wiat przystankowych, uporządkowanie terenu wokół dróg

GOSPODARKA

 • Rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury szkolnej
 • Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury Szpitala Powiatowego
 • Utworzenie centrum obsługi młodego inwestora – wsparcie młodych osób otwierających działalność gospodarczą

EDUKACJA

 • Analiza i poprawa zakresu usługi edukacji młodzieży z uwzględnieniem zmieniającego się trendu na rynku pracy
 • doposażenie sal lekcyjnych, warsztatów, sal komputerowych, laboratoriów

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie przyrody, działania na rzecz wymiany starych kopciuchów na nowe, montaż paneli fotowoltaicznych
 • Promocja postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej, propagowanie wśród młodzieży wiedzy o środowisku poprzez koła naukowe i olimpiady wiedzy, współpraca z Nadleśnictwami

SPORT I REKREACJA

 • Utworzenie szlaków pieszo rowerowych Wschód – Zachód oraz Północ – Południe
 • Współpraca z lokalnymi grupami w celu popularyzacji sportu i wypoczynku

60+

 • Zachęcenie osób starszych do korzystania z internetu
 • Zwiększenie wiedzy na temat poruszania się po cyfrowym świecie
 • Bezpieczne korzystanie z rozrywki, załatwianie spraw urzędowych, opłat, zakupów przez internet

MOJE INWESTYCJE W GMINIE SZCZYTNO

Projektowanie

 • projekt sieci wod-kan w Kamionku
 • projekt Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku
 • projekt lokalnych dróg gminnych w Kamionku
 • projekt Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach
 • projekt sieci kanalizacyjnej w Płozach
 • projekt lokalnej oczyszczalni ścieków w Płozach
 • projekt świetlicy wiejskiej w Jęczniku
 • projekt świetlicy wiejskiej w Małdańcu
 • projekt świetlicy wiejskiej w Marksewie
 • projekt Żłobka i Przedszkola przy ul. Łomżyńskiej
 • projekt dróg lokalnych w Lemanach
 • projekt sieci kanalizacyjnej w Romanach
 • projekt sieci kanalizacyjnej w Lipowej Górze Wsch.
 • projekt sieci kanalizacyjnej w Rudce
 • projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łomżyńskiej w Szczytnie
 • projekt Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach
 • projekt Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach
 • projekt Stacji Uzdatniania Wody w Lipowcu
 • projekt przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trelkowie
 • projekt przebudowy przepompowni ścieków w miejscowościach Rudka, Nowe Gizewo, Kamionek, Janowo, Szczycionek

Nadzory nad budowami

 • nadzór nad przebudową budynku Żłobka i Przedszkola przy ul.Łomżyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, kotłownia gazową i instalacją fotowoltaiki
 • nadzór nad budową Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku, Olszynach. Szymanach, Wawrochach
 • nadzór nad budową cmentarza w LGZ
 • nadzór nad przebudową dróg w Nowym Gizewie, Rudce, Olszynach, Lipowej Górze, Kamionku

WSPÓŁPRACA

 • współpracuję z Wójtem Gminy Szczytno w zakresie planowania, projektowania, nadzorowania oraz rozliczania robót budowlanych
 • współpracuję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planowania przyszłej trasy obwodnicy Szczytna
 • współpracuję z Inżynierami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych
 • karierę zawodową zawsze opierałem na nawiązywaniu współpracy ponad podziałami, dialogiem, konsensusem – zawsze dążąc do rozwiązania zadania z wynikiem pozytywnym

Będę Twoim głosem w Radzie Powiatu